5284 Monterey Hwy, San Jose, Ca 95111     Phone (408)362-9958  Fax (408) 362-9695
Main-Website:  www.ctk-sjc.org                                                                  Email:  office@ctk-sj.org
We are a communion of faith called to be the light and spirit of the marketplace

Somos una comunidad de fe llamada  a ser la luz y espíritu de la plaza comercial

Chúng ta là một cộng đoàn đức tin được mời gọi là ánh sáng và thần khí nơi phố chợ

 


Created on :     Jan 27, 2009  (Mùng 2 Tết Việt Nam)                                                                                                                                                

WebSite Issue/problem/suggestion, please email to        webmaster@ctk-sjc.org